Pengertian Ideologi Menurut Para Ahli

Loading...
Hai Pembaca, Kali ini Informasi Ahli akan membahas mengenai pengertian ideologi menurut para ahli.
 
 
Ideologi ini berasal dari kata idea, yang berarti gagasan. Dalam bahasa Yunani Oida berarti mengetahui, melihat dengan budi pekerti. Kata “logi” ini berasal dari bahasa Yunani yaitu “logos” yang berarti pengetahuan. Jadi Pengertian Ideologi adalah Pengetahuan mengenai gagasan gagasan, pengetahuan mengenai ide ide, science of ideas atau ajaran mengenai pengertian pengertian dasar. Kaelan mengatakan bahwa kata “idea” disamakan artinya dengan suatu cita cita.
 
Pengertian Ideologi Menurut Para Ahli, sebagai berikut :
Menurut Karl Marx, Pengertian Ideologi adalah suatu pandangan hidup yang dikembangkan dengan berdasarkan pada kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu di dalam bidang politik atau sosial ekonomi.
 
Pengertian Ideologi menurut Gunawan Setiardjo adalah seperangkat ide asasi mengenai manusia dan seluruh realitas yang dijadikan pedoman dan cita cita hidup.
 
Menurut Destutt de Tracy, Pengertian Ideologi adalah suatu program yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional di dalam masyarakat Perancis.
 
Ramlan Surbakti, membagi dua pengertian ideologi yakni pengertian ideologi secara fungsional dan ideologi secara struktural.
Secara fungsional, Pengertian Ideologi ialah seperangkat gagasan mengenai kebaikan bersama atau mengenai masyarakat dan negara yang dianggap sangat baik. Ideologi secara fungsional ini dapat digolongkan menjadi dua tipe, yakni ideologi doktriner dan ideologi pragmatis. Ideologi yang doktriner jika ajaran yang terdapat di dalam ideologi itu secara sistematis dirumuskan, dan pelaksanaannya diawasi secara ketat oleh partai partai atau aparat pemerintah. Contohnya : komunisme. Ideologi pragmatis, jika ajaran yang terdapat di dalam ideologi itu secara sistematis dan terinci tidak dirumuskan, namun dirumuskan secara umum hanya prinsip prinsipnya. Ideologi tersebut disosialisasikan secara fungsional melalui kehidupan keluarga, sistem pendidikan, sistem ekonomi, sistem politik dan kehidupan agama. Pelaksanaan ideologi yang pragmatis tidak diawasi oleh aparat partai atau aparat pemerintah namun dengan pengaturan pelembagaan (internalization), contohnya liberalisme atau individualisme.
– Pengertian Ideologi secara Struktural, Ideologi merupakan suatu sistem pembenaran, seperti gagasan dan formula politik atas setiap tindakan dan kebijakan yang diambil oleh penguasa.
 
 
Dari pengertian ideologi yang dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa ideologi adalah kumpulan dari ide ide,  gagasan gagasan, keyakinan keyakinan yang sistematis dan menyeluruh, menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia. Notonegoro mengemukakan bahwa ideologi negara di dalam arti cita cita negara atau cita cita yang dijadikan dasar bagi suatu sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa. Pada hakikatnya ideologi negara merupakan asas kerohanian yang antara lain memiliki ciri sebagai berikut :
1. Mempunyai derajat yang tertinggi sebagai nilai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan.
2. Mewujudkan suatu asas kerohanian, pedoman hidup, pandangan dunia, pegangan hidup yang dipelihara, diamalkan, dikembangkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya, dipertahankan dan diperjuangkan dengan kesediaan berkorban.
 
Ideologi merupakan cerminan mengenai cara berfikir orang atau masyarakat, yang sekaligus membentuk orang atau masyarakat untuk menuju cita citanya. Ideologi merupakan sesuatu yang dihayati untuk menjadi suatu keyakinan. Ideologi merupakan suatu pilihan yang jelas, yang membawa komitmen (keterikatan) dalam mewujudkannya. Semakin mendalam kesadarran ideologis seseorang, maka akan semakin tinggi juga komitmennya untuk melaksanakannya. Komitmen itu tercermin di dalam sikap seseorang yang meyakini ideologinya sebagai suatu ketentuan yang mengikat, yang harus ditaati di dalam kehidupannya, baik di dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat.
 
Ideologi berintikan seperangkat nilai yang memiliki sifat menyeluruh dan mendalam yang dipegang dan dimiliki oleh seseorang atau suatu masyarakat sebagai pandangan hidup mereka. Melalui rangkaian nilai itu, dapat diketahui bagaimana cara cara yang paling baik, baik itu secara moral atau normatif dianggap benar dan adil, di dalam bersikap dan bertingkah laku untuk memelihara, mempertahankan dan membangun kehidupan duniawi bersama dengan berbagai dimensinya. Pengertian demikian ini dapat dikembangkan untuk masyarakat luas, yaitu untuk masyarakat bangsa.
 
Sekian dari informasi ahli mengenai pengertian ideologi menurut para ahli, semoga tulisan informasi ahli mengenai pengertian ideologi menurut para ahli dapat bermanfaat.

Sumber : Tulisan Informasi Ahli :

– Dadang Sundawa, Djaenuddin Harun, dkk, 2008. Pendidikan Kewarganegaraan. Yang Menerbitkan PT Gramedia : Jakarta.
Gambar Pengertian Ideologi Menurut Para Ahli
Gambar Pengertian Ideologi Menurut Para Ahli